Od 25.5.2018 podle nové legislativy EU o zvýšení ochrany osobních dat (GDPR) máme platné nové Obchodní podmínky.

 

 Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu Poradna osobního rozvoje umístěného na webovém rozhraní www.silapoznani.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou:

Miriam Zikmundová

se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ:68575670

není plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov

adresa pro doručování: Miriam Zikmundová,

Máchova 885, 256 01, Benešov

kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako odběratelem služeb

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby Vám vždy zašleme e-mailem.

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti duševního rozvoje, pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky, besedy a semináře zaměřené na rozvoj osobnosti a duševní rozvoj. Nabízíme také možnost konzultací prostřednictvím aplikace Skype.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

1.2. Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a kupujete službu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

  • těmito obchodními podmínkami

  • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

  • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu Vašich osobních údajů;

  • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

  • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak poptat námi nabízené služby?

Poptávku našich služeb můžete podat vždy prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Na základě této poptávky Vám bude na e-mailovou adresu, kterou nám pro tento účel sdělíte, zaslána přihláška.

2.3. Jak podat objednávku?

Pro podání závazné objednávky vyplňte přihlášku, která Vám byla zaslána dle článku 2.2. a zašlete nám ji na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Přihláška musí obsahovat zejména přesné označení služby (tedy přesné označení kurzu, nebo semináře, případě uvedení, že poptáváte Skype konzultaci) a Vaše kontaktní údaje.

 

Před odesláním objednávky prostřednictvím e-mailu Vám bude sdělena na základě vyplněné přihlášky rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

 

Závaznou objednávku podáte prostřednictvím emailové komunikace„Potvrzuji údaje uvedené v objednávce a závazně objednávám služby. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte e-mailem.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služeb, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána elektronicky (e-mailem) s dalšími upřesňujícími informacemi od nás a nejedná se tedy o okamžité přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny a zaslané poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny služby?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

 

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

  • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Při bezhotovostní platbě před poskytnutím služby je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Jak vystavujeme účetní doklady?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účetních dokladů elektronickou formou.

 

 

5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové komunikace.

5.2. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzu uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

5.3. Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

5.4. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby, případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.

5.5. V případě, že při poskytování konzultace prostřednictvím programu Skype nedojde z technických důvodů ke spojení, domluvíme se v případě Vašeho zájmu na náhradním termínu.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kdy vám náleží právo na odstoupení od smlouvy?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami a potvrzením na webovém rozhraní berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

6.2. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě, že se poskytnutí služby po uzavření smlouvy stane objektivně nemožné nebo protiprávní. O našem odstoupení od smlouvy Vás budeme neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

 

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Co byste ještě měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb).

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Dále, prosíme, vezměte na vědomí, že námi sdělené postupy, výchovné programy a další informace, které Vám budou při poskytování služeb poskytnuty, nejste oprávněni v jakékoliv formě šířit dále třetím osobám, ani je využívat pro vlastní podnikatelskou činnost, ledaže Vám k tomu bude udělen náš výslovný předchozí písemný souhlas.

Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020