Od 25.5.2018 vstoupila v platnost nová legislativa EU o zvýšení ochrany osobních dat (GDPR) a tím i náš nový Reklamační řád

 

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.silapoznani.cz provozovaného podnikatelkou:

Miriam Zikmundová

se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ:68575670

není plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov

adresa pro doručování: Miriam Zikmundová,

Máchova 885, 256 01, Benešov

kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

 

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;

  • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

 3. Jaká práva z vadného plnění máte?

        V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

a) bezplatné poskytnutí náhradní služby;

b) přiměřená sleva z kupní ceny;

c) odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

  • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek a právních předpisů.

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 24.5.2018